Bible a její proroctví

Vinice - společenství křesťanů

Bible je kniha, jaké není rovno. Jedna z nejstarších, nejkomplexnějších, zároveň nejprověřenějších i nejvíce zpochybňovaných, přeložená do nejvíce jazyků a dialektů a v miliardách kopií rozšířená po celé zeměkouli. Postavená na ní byla kultura poloviny světa, ze které dodnes sklízíme (poslední zbytky?) ovce.
Co neví každý, že Bible je vlastně knihovna šedesáti šesti knih. Těchto 66 knih různých žánrů napsalo více než 40 autorů z různých sociálních vrstev v různých obdobích na třech různých kontinentech ve třech různých jazycích. Tyto knihy vznikaly během tisíce a pěti set let. Navzdory tomuto bezprecedentnímu rozpětí časovému, kulturnímu i sociálnímu, jsou vnitřně provázané, drží jednu ideu a vypráví jeden příběh.
Další mimořádná a jedinečná věc na Bibli jsou proroctví.
Podle Encyclopedia of Biblical prophecy je jich tam 1 817. Z toho se asi 300 týká jediné osoby. Ale co je šokující, všech 300 se ukázalo jako pravdivých. Jen si představte: Desítky lidí, kteří se vzájemně neznali, žili v různých dobách i v různých zemích, zapsali různé věci o jedné osobě, která má přijít, o Mesiáši. Stovky let před tím, než se narodil, o něm něco předpověděli, a ono se to vyplnilo, a to včetně věcí, které naprosto nemohl sám ovlivnit a nad kterými neměl žádnou kontrolu. Jako např. město, kde se narodí, osoba, které se narodí, že bude zrazen přítelem a kolik za to dostane zrádce zaplaceno, způsob, kterým zemře, den, ve který zemře, jak budou lidé během jeho umírání a těsně po jeho smrti reagovat a kde bude pohřben.
Bible je skutečně kniha jako žádná jiná. Stojí za ní totiž milující Bůh, který se chce dát poznat skrze to, co je v té knize zapsáno. Chce v ní podat zprávu o tom, jaký je, jak jedná a proč. Vypráví lidem o tom, odkud oni sami pochází a co je jejich účel. Dává koherentní zprávu o věcech, které byly, které jsou teď a které ještě přijdou. Vysvětluje v ní, proč bylo nutné Mesiáše Ježíše poslat na svět, ukazuje, co Mesiáš udělal, a jaké to má důsledky pro dnešek i pro budoucnost. Vysvětluje také to, proč mu někteří lidé nechtějí věřit. A proč na světě existuje zlo, i když on sám je dobrý. Ukazuje, co udělal pro to, aby každý člověk mohl být od zla zachráněn.
Bible je milostný dopis napsaný každému z nás o tom, co Bůh udělal pro to, abychom mohli žít šťastně a smysluplně na věky věků. Tahle pohádková touha se může stát realitou, když si Boha vyslechneme.
Za každou naši bolest, nemoc, křivdu, za každou zradu a každou chybu, za každou nepravost, lež, podvod a ublížení, které jsme spáchali nebo které na nás dolehlo, Ježíš zaplatil, abychom my nemuseli. Čím? Svým životem. Jako jediný člověk nikdy nezhřešil, neustále žil, dělal a říkal jen to, co mu ukazoval Bůh v nebi. Každá špatnost, malá i velká, uvádí na člověka smrt. Ježíš zemřít nemusel, nedopustil se špatnosti. Ale dal dobrovolně svůj život, jako zástupnou oběť, jako výkupné za nás, co jsme smrti propadli. Byl mrtvý a pohřbený tři dny, až na Svátek prvotin vstal z hrobu – vzkříšený na důkaz toho, že sám umíral bez viny. Vzkříšený a živý navěky otevřel cestu pro věčný život i nám. Bible to nazývá bláznovskou zvěstí, a přesto je to událost, která mění lidem životy a přináší uzdravení, radost a pokoj. Kdo v srdci uvěří a ústy vyzná, že Ježíš zemřel místo něj/ní a že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, tomu jsou odpuštěny všechny špatnosti a dostává věčný život. Přijme pokoj, radost vnitřní uzdravení z bolestí i úzkostí.
To je naše předvánoční přání pro vás, abyste poznali svého tvůrce i zachránce a přijali od něj odpuštění, uzdravení a život na věky.
Vinice Říčany

Není k dispozici žádný popis fotky.