Jak svědčit o Bohu a o Ježíši svým dětem?

Vinice - společenství křesťanů

JAK SVĚDČIT O BOHU A JEŠUOVI SVÝM DĚTEM? - VINICE Říčany
1. Buďme opravdoví v lásce k Otci a Ješuovi, buďme dětem příkladem
Děti uvidí naši opravdovost ve vztahu k nebeskému Otci na ovoci, které neseme – milujeme Boha celým svým srdcem a víme, že jsme jím stejně tak milováni, milujeme a ctíme svou manželku/manžela, milujeme bližního jako sami sebe, jsme štědří a ochotní, milujeme Boží slovo a čteme ho se zájmem a nadšením, a mluvíme o své víře a Boží lásce s těmi, kteří jsou ztracení.
2. Náš dům je domem modlitby
Zásobujme svou rodinu chválami, uctíváním, modlitbami, čtením Slova, a držme to s rozhodností. Vždycky bude samozřejmě něco, co bude vypadat naléhavější, proto je potřeba pevně držet rozhodnutí, že věnovat teď pár minut těmto věcem je důležitější než uklidit kuchyň nebo nechat děti hrát. Svolejte děti hned teď 🙂
Svolejme děti ke společnému času s nebeským Tatínkem, otevřeme Bibli a pomodleme se: Otče, pomoz nám rozumět tvému slovu, ve jménu Ješua. A pak čtěme Písmo. Čtyři pět veršů, třeba z Janova evangelia. Vyložme dětem ty verše a nechejme je učit se některé zpaměti – třeba za malou odměnu. Zahrajme si s nimi biblické scény – nechejte se dětmi křísit jako Lazar, uzdravovat jako chromí nebo ať vás ubijí polštáři jako David Goliáše… 🙂
Používejme anekdoty, legraci, popěvky, skandujme Ježíšova slova… buďme hraví. A ať to netrvá dlouho, 15 – 20min klidně stačí.
Celou akci uzavřeme krátkou modlitbou.
3. Učme děti desatero
Desatero jako zrcadlo dokáže nasvítit náš hřích. Jednou bude důležité, aby děti poznaly, že samy hřeší a že nutně potřebují Spasitele, protože taky selhaly a jsou daleko od Boží slávy. Stejně jako každý. Budou potřebovat svůj osobní vztah s Ježíšem. Nebudou zachráněni, protože znají Ješuu a ví o něm, že zachránil svět. Budou ho potřebovat znát jako svého osobního Zachránce, jako toho, kdo svou smrtí zaplatil za jejich osobní hříchy a dal jim z milosti věčný život.
____
Zde nabízím verzi desatera srozumitelnou pro děti, ale hledejte i vlastní slova a příklady ze života, jak dětem význam vyložit: 1. Nebudeš mít jiné bohy přede mnou (Bůh bude tvoje jednička! 🙂, 2. nebudeš uctívat žádné modly, věci udělané lidskýma rukama (uctívej jen svého Boha, jenom před ním se klaň), 3. nebudeš Boží jméno vyslovovat neuctivě a marně (Používej jeho jméno s úctou a chválou), 4. oslavuj den Páně (nezanedbávej čas strávený s Ješuou a nebeským Tatínkem), 5. chovej se s úctou k tátovi a mámě, 6. nezabij, ani tím nevyhrožuj, 7. buď věrný těm, které miluješ, buď věrný manželce/manželovi, 8. nekraď, neber, co ti nepatří, ani drobnosti, 9. nelži (vždycky říkej pravdu), 10. nebuď chamtivý a nezáviď (buď spokojený s tím, co máš)