Rubrika: Nezařazené

Vinice - společenství křesťanů

Co je to oběť?

Oběť – hebrejsky korban – je slovo, jehož kořenem jsou hlásky k-r-b. Stejný kořen, a tedy příbuzný význam, mají též hebrejská slova: blízko, příbuzný, … Jádrem významu je myšlenka blízkosti a vztahovosti. Na rozdíl od obecné představy oběti jako situace, kdy se člověk něčeho vzdává, něco ztrácí (třeba pro nějaký vyšší cíl), je v hebrejském…
Více

Znamení Mesiáše 2.

V minulém příspěvku jsme končili otázkou, jak se kněží v chrámu postavili ke svědectví o uzdravení malomocného. Vyčteme to z Bible? Sanhedrin měl stanovený postup, jak prověřovat osoby, které se prohlašovaly za Mesiáše. Byl to dvoufázový proces. V první fázi byli vysláni učenci, kteří měli v tichosti přihlížet, pozorovat a poslouchat, jak se samozvaný spasitel…
Více

Znamení Mesiáše 1.

V Lukášovu evangeliu najdeme vyjmenovaná znamení, podle kterých bylo možné rozeznat Bohem pomazaného zachránce Izraele: slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium (Lk 7:22). Z Matoušova a Markova záznamu víme o malomocném muži v pokročilé stádiu nemoci, který přišel k Ješuovi, klaněl se mu a říkal:…
Více

Kde je Jákobův žebřík?

Začneme kousek před Jákobem. V Genesis 11:1-9. Je po potopě, lidé jsou pohromadě, rokují spolu a usnesou se: Pojďme si udělat jméno! Nacházejí se na pláni, potopu mají v živé paměti, možná logicky myslí na to, že kdyby začalo pršet a přišla velká voda, na pláni by je snadno zatopila. Takže se rozhodnou stavět do…
Více

Mojžíš a zázrak v Káně galilejské

„Tento počátek svých znamení učinil Ježíš v Káně Galilejské a zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. (…) Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. Tato jsou však zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boha, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“…
Více

Motivace ke studiu Božího slova

Ohledně studia čehokoli se většinou rozlišuje mezi vnitřní a vnější motivací. Vnější motivace znamená, že studuji, abych z toho něco měl, nějakou odměnu, nějaké obohacení, něco pro sebe. Pěknou známku, červený diplom, klid od rodičů… Běžně se pak stává, že po dosažení odměny (např. úspěšné napsání testu) se znalost ztrácí. Z vnitřní motivace studuji kvůli…
Více

Spravedlnost před Bohem

Říká se, že když jsme spravedliví Bohem, nebudeme už hřešit. Když potom lidé přece jen hřeší, začínají pochybovat, jestli jsou stále ještě spravedliví před Bohem. Možná tentokrát ještě ano, ale příště…? Ovšem tato naše spravedlnost, kterou jsme dostali, znamená, něco jiného. Když jsem spravedlivý, znamená to, že Bůh už na mě nikdy nebude pohlížet jako…
Více

Pokušení a Boží jméno

“Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou JHVH Bůh učinil. Řekl ženě: Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl: Jistě…
Více

…skrze něhož učinil i světy. (Židům 1:2)

Úplně první slova Bible jsou „Na počátku Bůh stvořil…” Hebrejský výraz „b’rešíth“ (na počátku) lze doslova přeložit také jako „skrze prvorozeného“. SKRZE PRVOROZENÉHO BŮH STVOŘIL NEBESA A ZEMI… (!) Snad i proto nám pak Jan píše v evangeliu „Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh … A…
Více

Bible a její proroctví

Bible je kniha, jaké není rovno. Jedna z nejstarších, nejkomplexnějších, zároveň nejprověřenějších i nejvíce zpochybňovaných, přeložená do nejvíce jazyků a dialektů a v miliardách kopií rozšířená po celé zeměkouli. Postavená na ní byla kultura poloviny světa, ze které dodnes sklízíme (poslední zbytky?) ovce. Co neví každý, že Bible je vlastně knihovna šedesáti šesti knih. Těchto…
Více